Flexwrapp Privacy Policy

In de Flexwrapp Privacy Policy wordt uiteengezet hoe Flexwrapp B.V., Europark 3, 4903SX, Oosterhout, (hierna ‘Flexwrapp’) de informatie en gegevens die u opslaat en raadpleegt bij het gebruik van de Flexwrap app en website, en bijbehorende diensten (de ‘Diensten’), beschermt en gebruikt.

Flexwrapp kan dit beleid wijzigen. Flexwrapp zal u daarvan op de hoogte stellen per e-mail (als het die informatie heeft), en door het bijwerken van deze pagina. Als u nog niet een e-mailadres met Flexwrapp heeft gedeeld, kijk dan nu en dan op deze pagina voor de laatste informatie over het privacybeleid.

Gebruikers
Met de Flexwrapp app kunt u zelf informatie en gegevens over uw werk bijhouden, zoals werkroosters en beschikbaarheid, gewerkte uren, enzovoort. Om de Flexwrapp app te kunnen gebruiken moet u een account aanmaken. Aan de Flexwrapp app worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd. Ook kunnen uitzendbureaus, inleners (de opdrachtgever van het uitzendbureau waar u voor werkt en onder wiens toezicht u staat), en overige werkgevers voor wie u werkt bepaalde gegevens opslaan in uw Flexwrapp account, net zoals de payroll bedrijven die zij gebruiken.

Wat Flexwrapp verzamelt
Flexwrapp verzamelt de volgende informatie:

– Informatie over uw gebruik van de Diensten: alle informatie die u zelf deelt met Flexwrapp wanneer u de Diensten gebruikt, zoals uw naam, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, land van verblijf en e-mailadres. Ook krijgt u van Flexwrapp een gebruikersnummer.

– Overige algemene informatie over uw gebruik van de Diensten. Deze informatie deelt u niet actief met Flexwrapp, maar wordt verzameld via analytics functionaliteit in de app. Het gaat om locatie en het gebruik van de app.

Wat Flexwrapp doet met de informatie die zij verzamelt:
Flexwrapp heeft deze informatie nodig om te begrijpen waar u behoefte aan heeft en om u te voorzien van een betere service. In het bijzonder om de volgende redenen:

– Voor u bewaren, bijhouden en registreren van de door u gedeelde informatie en gegevens, inclusief aan door u aangegeven uitzendbureaus, inleners en werkgevers.

– Voor u opbouwen van een profiel met werkverleden, ziekmeldingen, soorten werk, functie, genoten loon en gevraagd tarief. Dit profiel kan  gebruikt worden door Flexwrapp en door aan haar gelieerde ondernemingen, bijvoorbeeld voor het aanbieden van opdrachten.

– Om haar producten en diensten op een algemene manier, met behulp van geaggregeerde en anonieme rapportage, te verbeteren.

– Wanneer u vrienden uitnodigt om Flexwrapp te gebruiken, dan zal Flexwrapp dit bericht vanuit Flexwrapp sturen, maar uw naam en e-mailadres in het bericht vermelden.

Hoe lang bewaart Flexwrapp uw gegevens
Flexwrapp bewaart uw gegevens zolang u de Diensten gebruikt. Als u uw account verwijdert, dan verwijdert Flexwrapp ook uw gebruiksgegevens. Flexwrapp en de aan haar gelieerde ondernemingen, bewaren wel gegevens waarvoor een bewaarplicht geldt, zoals belastinggegevens.

Veiligheid
Flexwrapp is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Flexwrapp geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die het verzamelt te beschermen en beveiligen.

Derden en delen informatie en gegevens
Sommige diensten worden aan gebruikers aangeboden in combinatie met gelieerde ondernemingen of derden  en Flexwrapp kan e-mailadressen en andere (beperkte) persoonsgegevens van u delen met externe leveranciers die worden gebruikt voor het verlenen van de Diensten aan u. Het is deze externe leveranciers niet toegestaan ​​om gegevens van de Diensten te gebruiken of openbaar te maken voor commerciële of marketing doeleinden anders dan om de Diensten van Flexwrapp aan te bieden en om dergelijke programma’s te beheren en te verbeteren. Ze zijn gebonden aan een privacy verplichting met Flexwrapp.

Flexwrapp kan persoonlijke gegevens of informatie met betrekking tot het gebruik van haar diensten delen als, om welke reden dan ook, Flexwrapp goede reden heeft om aan te nemen dat het noodzakelijk is om dit te doen om te voldoen aan wetten, regelgeving of andere rechtmatige verzoeken voor informatie; om mee te werken met opsporingsinstanties; om informatie te delen als dit nodig is om iemand die de Flexwrapp gebruiksvoorwaarden of ander beleid van Flexwrapp overtreedt te kunnen identificeren; hier contact mee op te nemen of tegen die persoon juridische stappen te kunnen ondernemen; om de Diensten te verlenen; om Flexwrapp, haar diensten, haar werknemers en adviseurs en haar Gebruikers te beschermen; of in verband met een procedure of (voorgenomen) overname van de onderneming of de activa waarop de informatie betrekking heeft.

Inzage in uw gegevens
Toegang en controle van de meeste informatie is beschikbaar via de app zelf. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Flexwrapp over u verwerkt, of als u meent dat persoonsgegevens die Flexwrapp van u verwerkte onjuist of onvolledig is dan kunt u schrijven naar Flexwrapp, Europark 3, 4904 SX Oosterhout of e-mailen naar support@flexwrapp.com. Flexwrapp zal onjuiste informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Als u wilt dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd, dan kunt u uw account beëindigen door een e-mail te sturen naar support@flexwrapp.com. Flexwrapp kan bepaalde informatie nog beperkte tijd bewaren, als dit nodig is om wettelijk vereiste gegevens te kunnen verstreken aan uitzendbureaus voor wie u heeft gewerkt en waarvoor in de app gegevens waren opgeslagen.